HEPA/ULPA Testing

Testovanie HEPA / ULPA

Skúška tesnosti

Spoločnosť Camfil testuje tesnosť každého Megalam panelového filtra a potrubného stropného modulu HEPA/ULPA filtra. Testy prebiehajú v sterilných zónach triedy 100 (M3.5) v rámci sterilnej miestnosti triedy 10 000 (M5.5). Všetky testy sú vykonávané podľa kontrolovaných a dokumentovaných postupov v súlade so systémom kvality spoločnosti Camfil, certifikovanom normou ISO 9001-2000. Systémy monitorujúce únik látok sú vybavené roztokmi na meranie vysokých koncentrácií častíc, aby sa tak zvýšila horná schopnosť odberu vzorky. Výskumná geometria bola optimalizovaná k maximálnej miere prechodov k eliminácii nezistených únikov látok pri zachovaní izokinetického vzorkovania. Celé priečelie filtra je skenované vzájomne sa prekrývajúcimi zábermi, vrátane médií ohraničujúcich styčnú plochu. Podľa požiadavky zákazníka sú štandardnými testovacími aerosólmi spoločnosti Camfil Polystyrene Latex Spheres (PSL) a Emery 3004 (pozri horný titulok, vľavo).

 Každý únik s infiltráciou presahujúcou päťnásobok (5) priemernej ohodnotenej infiltrácie filtra je opravený prostredníctvom tesniaceho silikónu na báze alkoholu podľa priemyselných štandardov alebo špecifikácií zákazníka. K dispozícii je polyuretán a iné opravné materiály.

 Dymový test

Úniky sú, podobne ako pri skenovacom testu, lokalizované za pomoci heterogénnej, vysoko koncentrovanej olejovej hmloviny. Filter je umiestnený horizontálne, zatiaľ čo olejová hmlovina ním zľahka preniká. Za pomoci tmavého pozadia a vhodného osvetlenia je eventuálny únik možné zistiť čisto vizuálne. Obláčiky dymu, prenikajúce otvormi filtra, sú jasne viditeľné (pozri horný titulok, obrázok vpravo).

Kontrolná známka

Každý filter po získaní schválenia obdrží kontrolnú známku, na ktorej sa nachádza jeho sériové číslo, účinnosť voči časticiam MMPS, ako aj pokles tlaku pri testovacom prietoku (pozri obrázok nižšie). 

Hepa filter with test label

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter


súhlasím so spracovaním osobných údajov