Politika spoločnosti

Vízia pre Camfil s.r.o. v rámci skupiny Camfil je stať sa vedúcou spoločnosťou vo svete zameriavajúcou sa  na výrobu cenovo priaznivých vzduchových filtrov. Základnými hodnotami spoločnosti sú spokojnosť zákazníkov, spoľahlivosť, tímová práca, prístupnosť v lokalite, oddanosť zákazníkom a odhodlanie.

Obchodným cieľom spoločnosti je poskytovať zákazníkom trvalo udržateľné prvotriedne produkty a služby v oblasti filtrácie vzduchu, ktoré chránia ľudí a životné prostredie pred škodlivými časticami vo vzduchu, plynmi a emisiami. Už viac ako polstoročie sa tieto riešenia používajú celosvetovo pre zlepšenie zdravia ľudí, zvýšenie výkonnosti a zníženie spotreby energií prostredníctvom širokej škály rôznych filtračných aplikácii. Princípy politiky boli vypracované s prihliadnutím na kontext organizácie a s prístupom rizikového zmýšľania.

Princípy našej politiky spoločnosti sú:

  • Usilujeme sa predčiť očakávania našich zákazníkov. Spokojnosť zákazníkov pramení z kvality našich produktov a služieb. Zaväzujeme sa zvyšovať efektívnosť SMK, neustále zlepšovať procesy a systémy riadenia kvôli spokojnosti našich zákazníkov i zaisteniu vynikajúcich výsledkov v oblasti kvality a služieb zákazníkom a týmto spôsobom zaistiť pozíciu Camfil skupiny ako lídra na trhu. 
  • Zaväzujeme sa zodpovedne  plniť požiadavky všetkých zainteresovaných strán, systematicky pristupovať k riadeniu rizík a to s maximálnym sústredením sa na spokojnosť zákazníka, akcionárov a materskej spoločnosti.
  • Udržujeme vplyvy na životné prostredie na čo najnižšej úrovni prostredníctvom efektívneho využívania energií a prírodných zdrojov. Zaväzujeme sa znížiť spotrebu energie za výrobnú jednotku o 28% v priebehu 10 rokov v našej výrobnej prevádzke.
  • Ako zamestnanci Camfil s.r.o so zreteľom na rizikový prístup zodpovedáme za nepretržité zvyšovanie kvality našich produktov a služieb, zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Zabezpečujeme precíznosť pri dodávkach tovaru a neustále znižovanie nákladov.
  • Camfil s.r.o. sa zaväzuje plniť všetky legislatívne požiadavky, požiadavky noriem/certifikácii a korporácie. Dodržiavame všetky platné zákony a predpisy regionálnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia, zdravia a bezpečnosti a energetických aspektov.
  • Propagujeme / podporujeme zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Vyvíjame maximálne úsilie pre dobrú a motivujúcu pracovnú atmosféru a ďalší rozvoj schopností našich zamestnancov.
  • Zodpovedáme za ekonomický a sociálny rozvoj, ako i za sledovanie dopadu na životné prostredie a to podporovaním nepretržitého rozvoja našej činnosti ako aj efektívneho využívania prírodných zdrojov a nákup energeticky úsporných výrobkov a služieb.
  • Rešpektujeme excelentnosť našich partnerov a očakávame od nich prístup zachovávajúci naše princípy. Rozvíjame interné aj externé energeticky efektívne a inovatívne technológie.
  • Rozširujeme informácie aj zdroje na dosiahnutie našich zámerov a cieľov.Politika Camfil s.r.o. je zdokumentovaná, udržiavaná, odprezentovaná, prehodnocovaná a v prípade potreby aktualizovaná. Politika je zamestnancom vysvetlená, zverejnená a sprístupnená verejnosti.
  • Zaväzujeme sa neustále zlepšovať v systémoch kvality a energií pre dosahovanie čo najlepších výsledkov spoločnosti a  hospodárenia s energiami. Na to slúži aj podporný systém C2, ktorý je prístupný pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

Zelené tornádo

Pre potreby splnenia týchto záväzkov, Camfil s.r.o. aplikoval systém manažérstva kvality. Jadrom tohto systému je zelené tornádo, ktoré je zároveň aj hlavným riadiacim nástrojom a prostriedkom pre dosiahnutie a udržiavanie uvedených záväzkov (pre bližšie informácie o systéme C2 – viď.: M-QM-01, M-EG-01 a I-QM-04).

   

(Komunikácia: http://www.camfil.sk/Technologia-filtrov/Politika-kvality/)

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter


súhlasím so spracovaním osobných údajov